wi

  • 威组词(威组词和部首)

    “威”是什么意思? 1.表现出来使人敬畏的气魄。 2.凭借力量或势力。 读音:wi 威风[wi fng]:使人敬畏的气势或气派 威严[wi yn]:威武而严肃 威仪[wi y]:仪…

    2022-05-13